Παραμετροποίηση Backoffice

Οι παρακάτω οδηγίες παραμετροποίησης αφορούν εξατομικευμένες ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες τιμολόγησης.

Προϊόντα Παραγωγής

Τα αγαθά (προϊόντα) που δημιουργούνται στην εμπορική διαχείριση είναι από προεπιλογή “Εμπορεύματα”.

Για τα είδη που είναι “προϊόντα παραγωγής” πρέπει στην καρτέλα του είδους να επιλεχθεί η τιμή “ΠΑΡΑΓΩΓΗ”

στην Ομάδα Προτεραιότητας Προϊόντων, όπως παρακάτω :

 

Αν δεν υπάρχει η ομάδα “ΠΑΡΑΓΩΓΗ” στη λίστα τιμών, πρέπει να δημιουργηθεί στις ομάδες προτεραιότητας προϊόντων (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > Όλες οι ρυθμίσεις) όπως ακριβώς εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα :

 

Μεταφορικά (χρεώσεις μεταφορικών)

Τα μεταφορικά χρεώνονται στα παραστατικά πωλήσεων ως ξεχωριστή γραμμή είδους, ακολουθεί παράδειγμα :

 

Για τα είδη που αφορούν μεταφορικά πρέπει στην καρτέλα του είδους να επιλεχθούν η τιμή “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ”

στην Ομάδα Προτεραιότητας Προϊόντων και το “Μη-απόθεμα προϊόντος ή υπηρεσίας” όπως παρακάτω :

 

Αν δεν υπάρχει η ομάδα “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ” στη λίστα τιμών, πρέπει να δημιουργηθεί στις ομάδες προτεραιότητας προϊόντων (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > Όλες οι ρυθμίσεις) όπως ακριβώς εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα :

 

Άρθρα Απαλλαγής Φόρου

Τα άρθρα απαλλαγής φόρου καταχωρούνται στο Backoffice ως συντελεστές ΦΠΑ και εφαρμόζονται κατά περίπτωση / άρθρο.

Ακολουθεί η λίστα με τα άρθρα, την κωδικοποίηση τους κατά myDATA και την αντίστοιχη ονομασία τους στη λίστα των διαθέσιμων συντελεστών στο Q-Zone.

Για τις εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο `22 τα άρθρα είναι preloaded, για τις παλαιότερες εγκαταστάσεις εφόσον απαιτείται χρειάζεται να καταχωρηθούν στη λίστα συντελεστών με βάσει τον παρακάτω πίνακα:

Q-Zone Συντελεστής ΦΠΑ

myDATA Κωδ.

Περιγραφή

1-Α2.3

1

Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ

2-Α5

2

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ

3-Α13

3

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ

4-Α14

4

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ

5-Α16

5

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ

6-Α19

6

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ

7-Α22

7

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ

8-Α24

8

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ

9-Α25

9

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ

10-Α26

10

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ

11-Α27

11

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ

12-Α27ΠΛ.ΑΝ

12

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ

13-Α27.1.Γ

13

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27.1.γ - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ

14-Α28

14

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ

15-Α39

15

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ

16-Α39Α

16

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ

17-Α40

17

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ

18-Α41

18

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ

19-Α47

19

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ

20-Α43

20

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ

21-Α44

21

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ

22-Α45

22

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ

23-Α46

23

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ

24-Α6

24

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ

25-ΠΟΛ1029

25

Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1029/1995

26-ΠΟΛ1167

26

Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1167/2015

27-ΛΟΙΠΑ

27

Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ

 

Λίστα συντελεστών με καταχωρημένα άρθρα απαλλαγής :

 

Δημιουργία και ενεργοποίηση του άρθρου στους συντελεστές, ακολουθεί παράδειγμα με το άρθρο απαλλαγής 39Α :

 

Παράδειγμα τιμολόγησης με απαλλαγή φόρου, λόγω άρθρου 39Α, σε επίπεδο γραμμής του παραστατικού :

 

Παρακρατήσεις - Προκαταβολές Φόρου

Στο Backoffice η παρακράτηση εφαρμόζεται ως είδος στην γραμμή του παραστατικού,

υπολογίζεται χειροκίνητα το ποσό παρακράτησης στην καθαρή αξία και ο χρήστης καταχωρεί την τιμή με αρνητικό πρόσημο(-).

Ακολουθεί ένα παράδειγμα τιμολόγησης με παρακράτηση:

Ακολουθεί η λίστα με τις παρακρατήσεις, την κωδικοποίηση τους κατά myDATA και την αντίστοιχη ονομασία τους ως είδος.

myDATA Κωδ.

Q-Zone Όνομα Είδους

Περιπτώσεις % Παρακράτησης - Προκαταβολής Φόρου

% Παρ. Φόρου

1

1-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Περιπτ. β’- Τόκοι - 15%

15%

2

2-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Περιπτ. γ’ - Δικαιώματα - 20%

20%

3

3-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Περιπτ. δ’ - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20%

20%

4

4-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Περιπτ. δ’ - Τεχνικά Έργα - 3%

3%

5

5-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1%

1%

6

6-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Λοιπά Αγαθά 4%

4%

7

7-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Παροχή Υπηρεσιών 8%

8%

8

8-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%

4%

9

9-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%

10%

10

10-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%

15%

11

11-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013

ποσό

12

12-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού

15%

13

13-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού

10%

14

14-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

ποσό

15

15-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 4172/2013

ποσό

16

16-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)

ποσό

17

17-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου

ποσό

 

Στην καρτέλα του είδους «Παρακράτησης», πρέπει να έχει καταχωρηθεί το όνομα με βάσει την αντιστοίχιση με το myDATA, όπως στον παραπάνω πίνακα.

Προτείνουμε οι παρακρατήσεις να ανήκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα ειδών, π.χ. Κρατήσεις, για να παρακολουθούνται (reports) ξεχωριστά

αλλά και να αποφευχθεί η συμμετοχή τους σε κάποιο εκπτωτικό τιμοκατάλογο ή προωθητική ενέργεια.

Επίσης, στην καρτέλα του είδους να έχει επιλεχθεί το “Μη-απόθεμα προϊόντος ή υπηρεσίας”, 0% συντελεστής ΦΠΑ με μηδενική αξία, όπως παρακάτω:

 

Χαρτόσημα

Τα χαρτόσημα εφαρμόζονται ως είδος στην γραμμή του παραστατικού,

υπολογίζεται χειροκίνητα το ποσό χαρτοσήμου στην καθαρή αξία και ο χρήστης καταχωρεί το ποσό στην αξία του είδους.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα τιμολόγησης με χαρτόσημο:

 

Ακολουθεί η λίστα με τα χαρτόσημα, την κωδικοποίηση τους κατά myDATA και την αντίστοιχη ονομασία τους ως είδος.

myDATA Κωδ.

Q-Zone Όνομα Είδους

Περιπτώσεις % Χαρτοσήμων

% Χαρτ.

1

1-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Συντελεστής 1,2 %

1,20%

2

2-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Συντελεστής 2,4 %

2,40%

3

3-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Συντελεστής 3,6 %

3,60%

4

4-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου

ποσό

 

Στην καρτέλα του είδους πρέπει να έχει καταχωρηθεί το όνομα με βάσει την αντιστοίχιση με το myDATA, όπως στον παραπάνω πίνακα.

Προτείνουμε τα χαρτόσημα να ανήκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα ειδών, π.χ. Χαρτόσημα, για να παρακολουθούνται (reports) ξεχωριστά

αλλά και να αποφευχθεί η συμμετοχή τους σε κάποιο εκπτωτικό τιμοκατάλογο ή προωθητική ενέργεια.

Επίσης, στην καρτέλα του είδους να έχει επιλεχθεί το “Μη-απόθεμα προϊόντος ή υπηρεσίας”, 0% συντελεστής ΦΠΑ με μηδενική αξία, όπως παρακάτω:

 

 

Φόρος Διαμονής – Λοιποί Φόροι

Στο Backoffice οι φόροι διαμονής εφαρμόζονται ως είδος στην γραμμή των παραστατικών παροχής υπηρεσιών

και διαβιβάζονται στη myDATA με κωδικό παραστατικού 8.2 (Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής).

Ακολουθεί ένα παράδειγμα τιμολόγησης με φόρο διαμονής:

 

Επίσης, ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει στο πεδίο “Web Shop Αριθμός Παραγγελίας” τον αριθμό του συσχετιζόμενου παραστατικού:

 

Με αυτό τον τρόπο συσχετίζεται στην mydata και στο Backoffice το ειδικό στοιχείο φόρου διαμονής με το σχετικό παραστατικό παροχής υπηρεσιών.

Επίσης στη λίστα με τα παραστατικά, δίπλα στον αριθμό του παραστατικού φόρου διαμονής(παράδειγμα #400012), εμφανίζεται και ο αριθμός του συσχετιζόμενου(παράδειγμα #400011), όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

 

Ακολουθεί η λίστα με τους φόρους διαμονής, την κωδικοποίηση τους κατά myDATA και την αντίστοιχη κωδικοποίηση τους ως είδος:

Κωδικός Είδους Q-Zone

Περιγραφή Φόρου Διαμονής

Αναλογία Φόρου

Κωδικός myDATA

6-ΦΔ

Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 €

Ποσό

6

7-ΦΔ

Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 €

Ποσό

7

8-ΦΔ

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 €

Ποσό

8

9-ΦΔ

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 €

Ποσό

9

10-ΦΔ

Ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50 €

Ποσό

10

 

Στην καρτέλα του είδους, πρέπει να έχει καταχωρηθεί το όνομα με βάσει την αντιστοίχιση με το myDATA, όπως στον παραπάνω πίνακα.

Προτείνουμε οι φόροι διαμονής να ανήκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα ειδών, π.χ. Λοιποί φόροι, για να παρακολουθούνται (reports) ξεχωριστά

αλλά και να αποφευχθεί η συμμετοχή τους σε κάποιο εκπτωτικό τιμοκατάλογο ή προωθητική ενέργεια.

Επίσης, στην καρτέλα του είδους να έχει ορισθεί 0% συντελεστής ΦΠΑ με την αντίστοιχη καθαρή αξία της κατηγορία φόρου διαμονής,

για παράδειγμα ο φόρος στα Ενοικιαζόμενα δωμάτια έχει καθαρή αξία €0.50, όπως παρακάτω:

 

 

 

Recently updated