Customers

Το Q-Zone Back office σας παρέχει τις δυνατότητες εκείνες που χρειάζεστε για την παρακολούθηση των πελατών σας.

Έχοντας αυτές τις πληροφορίες και αξιοποιώντας τους διαθέσιμους μηχανισμούς της εφαρμογής, μπορείτε να ικανοποιήσετε το πελατολόγιο σας με αποτέλεσμα την αύξηση κερδοφορίας.

Η εφαρμογή υποστηρίζει την μαζική εισαγωγή πελατών.